Zmluva na prenájom pozemku sa začala podpisovať

03.12.2009 19:50

Zmluva je rovnaká pre každého Prenajímateľa. Nebudú používané praktiky jednému menej(hlúpejšiemu) a druhému viac (múdrejšiemu).

Takto to robia chytráci ..........  Nuž, ale čo už, tomu sa hovorí podnikanie   : )

 

 ZMLUVA o nájme súkromných poľnohospodárskych pozemkov č. ..............................................

 

Prenajímateľ:    Priezvisko a meno:        .....................................................................................................

Dátum narodenia:          .....................................................................................................

Trvalé bydlisko:             .....................................................................................................

(ďalej len prenajímateľ)

                                             a

Nájomca:        Obchodné meno:          Lesné a pasienkové spoločenstvo urbárnikov, pozemkové            

                                                             spoločenstvo v Kosoríne

                       Sídlo:                             966 24 Kosorín 116,                     

                       IČO:                              37958577

                       Zapísaný:                       Register pozemkových spoločenstiev Obvodného lesného úradu                                

                                                              v Žarnovici Vložka č : R – 0034/ZC

                       Zastúpený:                     Kúdela Miroslav (predseda spoločenstva)

                       (ďalej len nájomca)

 

uzatvorili podľa ust.  § 663 až 684  Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v neskoršom znení                a podľa ust. § 7 a nasl.  zák.  č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných  pozemkov v neskoršom znení  túto  zmluvu :

 

 

Článok  I.

      Predmet  zmluvy.

 

1.      Predmetom  zmluvy  je nájom  pozemkov  na vykonávanie  poľnohospodárskej  činnosti

          pri prevádzkovaní podniku.

            Pozemky delíme na dve skupiny  :

1.      Skupina = Trvalé trávnaté porasty (TTP), orná pôda (OP), lesné pozemky (LP)

2.      Skupina = ostatná pôda (nedá sa využiť na poľnohospodárske účely)

2.      Prenajímateľ je vlastníkom pozemkov, vedených  v katastri  nehnuteľností Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra v Žiari nad Hronom, v katastri nehnuteľností pre k. ú. Kosorín, uvedených v prílohe číslo 1. s celkovou výmerou

Pozemky v prvej skupine   = ..........................m2

Pozemky v druhej skupine = ........................ m2 ,

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.      Neoddeliteľnou  súčasťou tejto  zmluvy sú doklady, ktoré preukazujú  vlastníctvo prenajímateľa k poľnohospodárskej pôde, prenajatej podľa tejto zmluvy (listy vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy a pod., ktoré sú zapísané  ako prílohy).

4.      Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom tejto zmluvy nakladať.

 

 

 Článok  II.

            Účel  nájmu.

 

1.      Účelom  nájmu  je poľnohospodárske  využitie prenajatých súkromných pozemkov                   pri prevádzkovaní podniku na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, na pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov zvierat a na predaj poľnohospodárskej produkcie.

 

 

             Článok III.

             Doba nájmu.

 

1.      Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  1.1.2010 do 31.12.2014  (na  5 rokov).

2.      Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhého účastníka zmluvy na vrátenie a prevzatie pozemku po skončení nájmu, predlžuje sa doba  nájmu  v súlade  s § 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o dobu 5 rokov.

                                                                        Článok IV.

                                                          Nájomné a spôsob platenia.

 

1.      Nájomca sa zaväzuje platiť daň z nehnuteľnosti  za obidve skupiny pozemkov podľa zák. č. 582/2004 Z. z. v neskoršom znení.

2.      Výška nájomného za prvú skupinu pozemkov sa stanovuje na  83,- € (2 500,- Sk) za 1 ha           a  kalendárny rok.

Táto suma v sebe zahŕňa aj daň z nehnuteľnosti, ktorú zaplatí nájomca príslušnému úradu.

      Výška ročného  nájmu za prvú skupinu   prenajatých pozemkov je.......................€ ,

      Výška ročného nájmu za druhú skupinu pozemkov = 0 - € .

3.      Dohodnuté nájomné za kalendárny rok je splatné najneskoršie do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka.

4.      Nájomné bude uhrádzané v peniazoch.

 

     Článok V.

         Podmienky  nájmu.

 

1.      Nájomca je povinný prenajaté poľnohospodárske pozemky užívať  na dohodnutý  účel a udržiavať  ich  v riadnom užívateľnom  stave.

2.      Nájomca pri využívaní pôdy  je povinný  dodržiavať základné podmienky ochrany prírody a životného prostredia.

3.      Prenajímateľ sa zaväzuje písomne oboznámiť nájomcu   so všetkými  bremenami zaťažujúcimi  predmet  nájmu, ktoré sú mu  známe.

4.      Prenajímateľ i nájomca sú povinní  bez zbytočného  odkladu  navzájom  si písomne oznámiť  všetky zmeny, ku ktorým došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy  a  ktoré sa týkajú ich identifikácie  (zmena vlastníctva, bydliska, vstup  do likvidácie a pod.)

 

                                                                          Článok  VI.

          Skončenie  nájmu.

1.     Nájom  končí

a/  podľa  čl. III. ods. 2. zmluvy

b/ dohodou  účastníkov zmluvy,

c/ odstúpením  od zmluvy z dôvodov ustanovených v § 679 Obč. zák.

 

 

              Článok VII.

      Záverečné ustanovenie.

 

1.     Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi poskytnúť  informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch hospodárenia v spoločenstve.

2.     Nájomca sa zaväzuje vypracovať stanovy o hospodárení s prenajatou pôdou.

3.      Zmluvu je možné  meniť  alebo doplniť len  so súhlasom  oboch účastníkov zmluvy  písomným                           dodatkom.

4.    Prenajímateľ prehlasuje, že pôdu, ktorá je uvedená v tejto zmluve nedal do užívania inej spoločnosti.

5.      Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a uvážene, jasne a zrozumiteľne, nie  v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že obsahu zmluvy porozumeli, tento sa zhoduje  s ich  slobodnou vôľou  a  preto zmluvu na znak súhlasu vlastnoručne  podpísali.

6.     Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane prenajímateľ,  jedno  nájomca  a jedno Správa katastra  Žiar nad Hronom. 

7.     V prípade, že prenajímateľ nadobudne ďalšiu pôdu, ktorú by chcel dať nájomcovi do užívania    a predloží  dokumenty preukazujúce nadobudnutie vlastníctva, nájomca doplní túto  zmluvu dodatkom.

8.      Zmluva nadobúda právoplatnosť podpisom  zmluvných  strán.

 

 

Príloha č. 1  - zosumarizovanie  pozemkov

Príloha č. 2 -  výpis z registra nového stavu

 

 

 

V...............................dňa:...............................

 

 

 

 

Prenajímateľ:                                                                   Nájomca:

 

 

 

 

 

..................................................                                   .......................................................

                                                                                   Miroslav Kúdela, predseda

                                                                                   Lesného a pasienkového  spoločenstva urbárnikov ,

                                                                                   pozemkové spoločenstvo v  Kosoríne

 

 

 

 

Späť